Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 7 de març de 2017

PLAÇA D'AGENT DE POLICIA LOCAL - VILANOVA DEL CAMÍ

L'Ajuntament de Vilanova del Camí obra convocatòria d'una plaça d'agent de Policia Local a través de concurs.
Requisits:
  • Tenir ciutadania espanyola.
  • Haver complert els 18 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  • Títol ESO, títol de cicle formatiu de grau mitjà o tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o equivalent.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic.
  • Alçada mínima de 1'70 m.
  • Permisos de conducir de classe A i B.
  • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els pugui ésser encomenades.
  • Declaració jurada del compromís de portar armes.
Per més informació entreu en el següent enllaç on trobareu els documents amb les bases, els requisits i que fer per a presentar-se a la convocatòria: