Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 17 de juliol de 2017

AGENT DINAMITZADOR/A I DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC CONSELL COMARCAL ANOIA

L’objecte és la convocatòria d’un procés selectiu, per la contractació laboral d’un agent dinamitzador i de desenvolupament socioeconòmic, grup A, subgrup A2, adscrit/a al Departament de Promoció Econòmica i Ocupació i vinculat al projecte TAULA ESTRATÈGICA ANOIA_MOTOR. 

REQUISITS

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.

b) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català; s’exigirà si s’escau, la superació de proves amb aquesta finalitat.

c) Haver complert setze anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.

d) Estar en possessió de la titulació exigida pel lloc de treball: títol de grau, diplomatura o llicenciatura de la branca de les títol de grau, diplomatura o llicenciatura de la branca de les ciències empresarials, enginyeria o en el seu defecte, en altres matèries però amb experiència i competències acreditables en actuacions i programes similars. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà de tenir la credencial que n'acrediti l'homologació.

e) Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell C de la Junta Permanent de Català, o algun dels certificats o títols equivalents.

f) Estar en possessió del carnet de conduir B i tenir disponibilitat a desplaçar-se amb vehicle propi.

g) Estar capacitat per desenvolupar les funcions a realitzar com a tècnic/a descrites a les bases d’aquesta convocatòria publicades als diaris oficials i en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

h) El compliment de les condicions específiques per a l’exercici de les funcions s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir, i a les condicions que puguin determinar cadascuna de les bases específiques de les convocatòries.

Termini presentació d'instàncies 08/08/2017

Més informació