Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 17 de juliol de 2017

BORSA DE TREBALL PSICÒLEG/LOGA EQUIP ATENCIÓ DE LA VELLESA CONSELL COMARCAL ANOIA

És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa de treball per a personal laboral, amb una vigència de dos anys prorrogables per acord exprés de l’ens comarcal, per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes amb caràcter temporal per a la categoria de Psicòleg/loga per a l’Equip d’atenció de la vellesa de l’Anoia (EAVA), grup A, subgrup A1, complement de destí 24.

Requisits

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.

b) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català; s’exigirà si s’escau, la superació de proves amb aquesta finalitat.

c) Haver complert setze anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.


d) Estar en possessió de la titulació exigida pel lloc de treball: títol oficial de llicenciatura o grau en Psicologia (veure ANNEX I)

e) Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell C de la Junta Permanent de Català, o algun dels certificats o títols equivalents.

f) Estar en possessió del carnet de conduir B i tenir disponibilitat a desplaçar-se amb vehicle propi.

g) Estar capacitat per desenvolupar les funcions a realitzar com a Psicòleg/loga descrites en aquestes bases i en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

h) El compliment de les condicions específiques per a l’exercici de les funcions s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir, i a les condicions que puguin determinar cadascuna de les bases específiques de les convocatòries.

Presentació d'instàncies fins el 8/08/2017. 

Més informació