Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 28 de setembre de 2015

Convocatòria de personal de suport a la recerca URV - per a joves inscrits a la Garantia Juvenil

Propera convocatòria de personal de suport a la recerca URV, en el marc del programa de convocatòries per a la promoció de l'ocupació jove i implantació de la garantia juvenil en I+D+I.

Introducció

La resolució definitiva, així com el procediment de selecció es portarà a terme de forma ràpida i breu previsiblement durant el pròxim setembre 2015. Atès que hi ha una extensa relació de requisits és aconsellable que les persones interessades vagin avançant tràmits per poder formar part del procés de selecció.

Característiques dels llocs de treball

 • 29 places de personal de suport a la recerca, en diversos grups de recerca de la URV i també en unitats de gestió administrativa de la recerca.
 • En la TAULA D'ACTUACIONS SUBVENCIONADES disposeu de la informació relativa a cada projecte (investigador principal, departament o unitat, actuació, nombre de places aprovades provisionalment i titulació requerida).
  S'estan definint els perfils professionals que es requeriran a cada actuació i que seran determinats a les bases de cada convocatòria, però amb la informació proporcionada a la taula ja es pot intuir quin tipus de professionals es contractarà a cada projecte.
 • Categoria: personal laboral grups I, II o III, segons la plaça.
 • Contracte LABORAL en pràctiques: 75% del salari brut anual (2015),
 • Retribució d'acord amb el Conveni col·lectiu de les universitats públiques catalanes vigent i segons el grup professional i la jornada que s'hagi de realitzar.

  El treballador en pràctiques percebrà els imports següents:

  Imports bruts anuals (jornada completa) 2015*:
  Grup I:  22.602,00 €
  Grup II:  19.722,33 €
  Grup III:  17.302,34 €
  *A aquests imports els seran d'aplicació les mesures pressupostàries que es dictin pels òrgans competents i que afectin a retribucions dels empleats públics.
   
 • Jornada completa.
 • Durada del contracte: 2 anys.

Requisits dels candidats

 1. Titulat universitari: llicenciat/enginyer/arquitecte/grau, diplomat/enginyer tècnic/arquitecte tècnic/grau, segons la plaça. També titulacions en el marc de la formació professional (tècnic o tècnic superior), en alguna plaça.
 2. Estar registrat al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Inscripció a la Garantia Juvenil

Aquest és el requisit principal per participar a la convocatòria perquè de la seva inscripció es deriven altres requisits:
 • Tenir més de 16 i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  És important destacar que fins al 30/7/15 l'edat màxima eren 24 anys, però des d'aquesta data s'ha ampliat als 29. Per això és possible que trobeu informació contradictòria en aquest sentit.
 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.
És molt important que els candidats que tinguin intenció de participar a les convocatòries de les places, realitzin la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil el més aviat possible amb l'objectiu de preveure incidències en la tramitació de la inscripció o en el lliurament de la documentació requerida.
            

Difusió i assessorament des d'OcupacióURV

A la Borsa de Treball de la URV s'ha publicat una oferta de treball amb data actualitzada d'1 de setembre on es reprodueix la informació d'aquesta pàgina. Els usuaris de la Borsa de Treball que s'inscriguin a l'oferta seran informats per correu electrònic de la publicació de la convocatòria, així com els detalls del procés de selecció i les novetats que puguin sortir al respecte.
IMPORTANT: la inscripció a l'oferta de treball publicada a la Borsa de Treball no comporta, en cap cas, la sol·licitud a participar en el procés de selecció, atès que es tracta de convocatòries públiques amb sol·licitud oficial i termini de presentació.
    

Convocatòria definitiva a la URV

La contractació de les 29 places es realitzarà per convocatòria publicada a la seu electrònica de la URV, un cop la resolució de la concessió dels ajuts sigui definitiva. Previsiblement la convocatòria es publicarà en el mes de setembre o octubre de 2015.
Trobareu més informació a les webs següents: