Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 25 de gener de 2016

CONVOCATÒRIA PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Bases que han de regir la convocatòria per a l'ampliació de la Borsa de treball de l'Ajuntament de Barcelona en la categoria d´Auxiliar Administratiu/va. Les característiques de la convocatòria són les següents:
 - Categoria Auxiliar Administratiu/va
 - Grup de titulació C2

FUNCIONS: 
Realitzar tasques de suport administratiu bàsic, com a recolzament general a un equip o com a part d'un procediment, en les matèries i processos que siguin competència de l'òrgan on presten els seus serveis, d'acord amb les instruccions d'una persona superior i els procediments establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat.
 Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
 - Realitzar tasques de suport administratiu bàsic sobre expedients físics o electrònics: Comprovació i introducció de dades als sistemes d'informació; creació d'arxius ofimàtics; arxiu, manipulació, reproducció i trasllat d'expedients i documents; confecció d'expedients; registre de documents; control de material i expedients; preparació d'espais.
 - Realitzar activitats tancades dins d'un procés administratiu, garantint la seva fiabilitat.
 - Donar informació bàsica i orientar telefònicament i presencialment. 

REQUISITS: 
- Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 
- Estar en possessió del títol acadèmic de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, d'educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (ESO), de tècnic (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 
- Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res. Informació ampliada a les bases. 
 - Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques pròpies de la categoria convocada Tots els requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se el dia de l'inici de la prestació de serveis amb aquest Ajuntament

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 al 15 de febrer de 2016 

Més informació i bases.