Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dijous, 28 d’abril de 2016

CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA INTERINA DE TÈCNIC/A MITJÀ D'ESPORTS


AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS

Convocatòria d'una plaça interina de tècnic/a mitjà d'esports mitjançant concurs oposició.

La Junta de Govern dels dies 21 i 30 de març de 2016 aprova les bases de la convocatòria per a la selecció D'UNA PLAÇA INTERINA DE TÈCNIC/A MIG D'ESPORTS, vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament, grup A, subgrup A2, pel sistema de concurs oposició mitjançant torn lliure.
Les esmentades bases han estat publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província dels dies 6 i 7 d'abril de 2016, en el tauler d'anuncis i la web municipals i es poden consultar al web municipal (www.ajhortons.cat). També es pot passar qualsevol dia, en horari d'atenció al públic, per l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (C/ Major, 36 de Sant Llorenç d'Hortons).

Les instàncies sol·licitant prendre part en les proves selectives s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament dins del termini improrrogable de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquest extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Requisits mínims:


  • Titulació: estar en possessió d'un Grau universitari o titulació equivalent de ciències de l'activitat física i l'esport (dins de la branca de ciències de la salut).
  • Coneixement de llengua catalana. Tenir els coneixements de nivell lingüístic C, que s'haurà d'acreditar mitjançant l'exercici previst en el procés selectiu. Estaran exempts de realitzar aquest exercici aquells aspirants que hagin acreditat documentalment que posseeixen el nivell requerit en la forma establerta a la base setena. 
  • Reunir la resta de requisits personals i documentals exigits a les presents bases.


Font: http://www.diba.cat/cido/NCIDO_1_1_1b.asp