Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dijous, 26 de maig de 2016

DIRECTOR/A DE LLEURE

Tasques a desenvolupar: coordinar, dissenya, organitza i dinamitza activitats de lleure d’un casal d’estiu d’esports. Portar grups de nens/es amb la ràtio adequada. Desenvolupar activitats esportives, tallers, jocs, activitat aquàtica, excursions... Totes les activitats d'un campus d'estiu.

Capacitats: capacitat d'organització, de resolució de problemes, de comunicació i relació; implicació i compromís, capacitat creativa i dinamitzadora, etc.

Requisits obligatoris
Títol de Director/a de lleure
Nivell acadèmic: CFGS o Batxillerat.
Certificat de Penals (15 dies abans de l’inici de l’activitat)

Requisits recomanables                               
Experiència en l’ocupació: 12 mesos.
Titulació: Cicle formatiu grau superior - Activitats físiques i esportives - Animació d'activitats físiques i esportives.
Carnet de conduir i cotxe.

S’ofereix
Llocs a cobrir: 1
Tipus de contracte: Obra i servei
Durada del contracte: del 27 de juny al 29 de Juliol
Contracte prorrogable:  No
Horari: de 9 a 13 hores (els dijous l’horari seria  de 9 a 17 hores)

Data incorporació: 27 de juny de 2016


Interessats/des enviar CV a finesportgestio@gmail.com

divendres, 20 de maig de 2016

OBERT EL PERÍODE D'INSCRIPCIÓ DE PFI, CFGM I BATXILLERAT

Obert el període de preinscripció dels estudis post-obligatoris 2016 - 2017. 

 • PFI - Porgrames de Formació i Inserció 
 • Presentació de sol·licituds: del 17 al 27 de maig. 
 • CFGM - Cicles Formatius de Grau Mig
 • Presentació de sol·licituds: del 18 al 25 de maig.
 •  
 • Batxillerat
 • Presentació de sol·licituds: del 18 al 25 de maig. 
 •  
Podeu consultar l'oferta educativa i ampliar la informació aquí. 
Podem demanar informació i assessorament a l'assessoria d' orientació acadèmica de l' OJ


dijous, 19 de maig de 2016

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Empresa ubicada con centro en Igualada, precisa un/a Aux. Administrativo/a.
Funciones principales:
Revisión y contabilización de facturas
Contacto con proveedores
Gestión de cobros y pagos, administración de cajas
Se ofrece:
Jornada parcial de lunes a viernes
Salario: según convenio
Contrato de sustitución
 • Estudios mínimos

  Formación Profesional Grado Superior - Administración y Finanzas
 • Experiencia mínima

  Al menos 2 años
 • Imprescindible residente en

  Provincia Puesto Vacante
 • Conocimientos necesarios

 • Requisitos mínimos

  CFGS Administración y finanzas

MOSSO/A DE MAGATZEM SECTOR ALIMENTACIÓ

Importante grupo de supermercados precisa para uno de sus centros de trabajo enIGUALADA un/a MOZO/A DE ALMACÉN/ REPONEDOR.
La persona seleccionada se responsabilizará de tareas tales como preparación de pedidos, reposición de género en supermercado y control de stocks.
Imprescindible residir en Igualada o cercanías y haber trabajado como mozo/a de almacén preferentemente en supermercados o empresas del sector de la alimentación.
Se valorará positivamente disponer del carnet de carretillero.
Horario: De lunes a Viernes 8h a 12h y 15 a 18. Sábado de 8 a 13:30h (30 minutos de descanso). 40 horas semanales.
Salario: 9'66 brutos/hora
Contrato temporal para cubrir vacaciones.
Incorporación inmediata.

dijous, 12 de maig de 2016

MONITORS/ES DE MENJADOR

Adecco selección para Compass Group, Monitores/as Escolares para varios de sus servicios de restauración en eventos y empresas en la zona ( autoservicios, cafeterías, eventos cóctel, entre otros)

Las funciones a realizar son:
- Cuidado y atención de los niños/as que asisten al comedor.
- Se ocuparan de controlar y asegurar que el grupo de niños/as asignados está cumpliendo con las directrices de orden y comportamiento marcadas por el centro.
- Controlará y procurará que el grupo de niños/as asignado come.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata, con posibilidad de incorporación directa a plantilla de la empresa.
- Jornada de trabajo a determinar en función del servicio asignado
- Salario según convenio
- Desarrollo profesional dentro del sector en importante empresa líder a nivel mundial
- Posibilidad de continuidad


REQUISITOS
 • Estudios mínimos: 

  Educación Secundaria Obligatoria
 • Experiencia mínima: 

  No Requerida
 • Imprescindible:
 • - Formación básica ESO o similar
  - Carné de manipulación de alimentos
  - Experiencia previa mínima de 6 meses en funciones similares
  - Alta orientación al cliente y a resultados.


 • Font: www.infojobs.net

CAIXERS/ES BANCA DIES PUNTUALS. ZONA ANOIA

Empresa del sector de la banca precisa de cajero/as para suplencias de su personal interno.
Sus funciones serán:
- Atención a clientes, atención telefónica.
- Asesoramiento a clientes, realización de tareas administrativos/as 

(archivo, introducción de datos en el ordenador)

- Resolución de incidencias.
- Tareas administrativas de caja.
Se ofrece:
Contratos de días puntuales o semanas para cubrir ausencias o 

vacaciones del personal interno.


 • Estudios mínimos: 

  Diplomado
 • Experiencia mínima: 

  No Requerida
 • Requisitos mínimos:  Imprescinible formación en ADE, empresariales, económicas o derecho. Se valorará positivamente experiencia en puestos similares.
 • APUNTAR-SE

 • Font: www.infojobs.net 

AUXILIAR DE SERVICIOS

Servicios Securitas precisa incorporar Auxiliar de Servicios como refuerzo para un evento en la zona de Igualada (Barcelona):
Funciones:
- Recepción, información y atención a visitantes y empleados. 
- Comprobación del estado y el funcionamiento de las instalaciones generales.
-Disponibilidad de incorporación inmediata.
-Disponibilidad para cubrir evento del 01/06 al 04/06/2016 a jornada completa.

Estudios mínimos: 

Educación Secundaria Obligatoria
 • Experiencia mínima: 

  Al menos 1 año
 • Imprescindible residente en: 

  Provincia Puesto Vacante
 • Requisitos mínimos
 • - Disponibilidad de incorporación inmediata.
  - Residir en la zona de Igualada (Barcelona)
  - Disponibilidad para trabajar a jornada completa del 01/06 al 04/06/2016.

 • Font: www.infojobs.net 

dimecres, 11 de maig de 2016

PROCÉS SELECTIU D'EDUCADORS SOCIALS A CENTRES ADSCRITS A JUSTICIA JUVENIL

Procés selectiu per elaborar una llista de persones candidates per fer substitucions d’educador/a social als Centres Educatius adscrits a la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia.

REQUISITS:

 • Disposar de la Diplomatura o Grau universitari en Educació Social o trobar-se en algun dels supòsits de l'article 7 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, modificat per l’article 63 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
 • Disposar de la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicada la lliure circulació de treballadors. Els estrangers hi poden participar en els termes que determina l'article 10.2 de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (BOE núm. 10, de 12.01.2000), modificat per la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre (BOE núm. 299, de 12.12.2009).
 • Posseir el certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
 • Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola també hauran de tenir coneixements de llengua castellana, nivell superior. Aquest nivell equival a haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol o el Diploma d’espanyol (C2) d’acord amb el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer, o equivalent així com altres títols acadèmics oficials que acreditin el nivell de coneixement requerit per haver cursat els estudis necessaris per a la seva obtenció en aquesta llengua .
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas de personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
 •  No haver estat condemnat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la cancel·lació d’antecedents penals o la rehabilitació o s’estigui en condicions d’obtenir-les.   
 • No haver estat condemnat/a per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.  


Termini presentació: 18 de maig de 2016

Bases i més informació


dilluns, 9 de maig de 2016

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ I SELECCIÓ PROGRAMA FORMA'T I TREBALLA AL SECTOR TECNOLÒGIC

Vols treballar en empreses tecnològiques? Inscriu-te a la sessió de presentació i selecció dels participants del programa "Forma’t i treballa al sector tecnològic"

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) col·laborarà amb set principals empreses del sector tecnològic per formar i contractar persones jovesinscrites a la Garantia Juvenil.
La col·laboració respon a la demanda, per part de les empreses tecnològiques, de comptar amb persones joves específicament preparades per cobrir llocs de treball en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC).
La durada de la formació dependrà de les necessitats de les empreses, i es desenvoluparà d'acord amb les característiques dels perfils professionals que requereixin incorporar als seus centres de treball.
Les empreses signants de l'acord són ITTERIA UTE, ALTRAN INNOVACION SL, DELOITTE CONSULTING, SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL Y POSICIONAMIENTO SL, FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.A.U, T-SYSTEMS ITC Iberia S.A, i INGENIERIA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A.

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l'atur juvenil, implementada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del SOC, amb fons propis i del Fons Social Europeu.E
Les persones interessades poden inscriure's omplint aquest formulari.

Aquesta sessió tindrà lloc: 
El dimecres 11 de maig de 10.00 a 13.00 al CIFO de L'Hospitalet de Llobregat (Ctra. del Mig, 24)
Font: http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/actualitat/Noticia_15_4_2016/
PROGRAMA DE CONTRACTACIONS PER A JOVES EURECAT (CENTRE TECNOLÒGIC DE CATALUNYA)

divendres, 6 de maig de 2016

DEPENDENTS/ES Pop up Rec Stores LULA OUTLET GROUP

Lula Outlet group es una empresa que se dedica la gestión de puntos de venta outlet desde 2004, especializándonos en la venta de las principales marcas de alta gama nacionales del sector textil para mujer, y ofreciendo altos estándares de servicio a nuestras clientas.

Descripción del puesto

Buscamos personal para trabajar en nuestro equipo del REC.013, vendedoras/es, reponedoras/es, cajeros/as y logística.

Perfil

Buscamos personal para estar en nuestro equipo del REC pop up stores, desde el 30 de Mayo hasta el 4 de Junio.
Necesitamos personas muy dinámicas, extrovertidas, con espíritu comercial, buena presencia y acostumbradas a trabajar con ritmos intensos y en equipo.
Font: www.indeed.es

AUX. ADMINISTRATIVA VILAFRANCA - GARANTIA JUVENIL

Empresa sector industrial precisa administrativa. Menor de 30 anys inscrita en el registro de garantia juvneil. 
Sus tareas seran:
 - Administración reportando a mando superior 
- Atención telefónica 
- Atención presencial 
- Resolución de incidencias 
- Gestión de pedidods
- Tareas ofimáticas 
-  Se precisa persona, responsable, seria, activa, con don de gentes, y capacidad de trabajo en equipo. Imprescindible años de experiencia. Imprescindible residir en VILAFRANCA DEL PENEDES o alrededores. Jornada completa de lunes a viernes.

Disponibilitat de vehicle propi. 

Detall de l'experiència requerida:  Anys d'experiència en administració, atenció telefònica i ofimàtica.

APUNTAR-SE

Font: www.feinaactiva.gencat.cat

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 6 LLOCS DE TREBALL PER AL CASAL ESPORTIU MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA.

És objecte de la present convocatòria, amb caràcter d'urgència, la provisió mitjançant contracte de treball temporal per obra o servei determinat, pel sistema de concurs, dels llocs de treball següents per al Casal Esportiu Municipal de l'estiu :

1 Tècnic/a d'esport en escalada LT02/2016
1 Tècnic/a d'esport en judo i defensa personal LT03/2016
4 Tècnics/iques d'activitats físiques i esportives

Termini de presentació de sol·licituds: 16/05/2016

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud al registre general de l'Ajuntament, adreçada a l'alcalde de l'Ajuntament de Manresa, dins el termini de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en la qual caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions de capacitat i requisits a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds.
Si l'últim dia de presentació de sol·licituds s'escau en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al següent dia hàbil.

Més informació i bases

EMIRATES SELECCIONA AL MAIG TRIPULANTS DE CABINA A BARCELONA

La companyia busca empleats “compromesos, oberts de ment, servicials i amables”. Els candidats han de ser majors de 21 anys en la data de la possible selecció i han de presentar un currículum vitae actualitzat en anglès, així com una fotografia.

Emirates serveix a més de 150 destinacions a tot el món amb una flota de 250 avions de fusellatge ample. La companyia ofereix diversos llocs de treball a bord dels seus avions, en els quals treballa un equip de persones internacional, compost per més de 20.000 assistents de vol procedents de més de 130 països que es comuniquen en més de 55 idiomes. Actualment, compta amb més de 130 pilots i 580 tripulants de cabina espanyols.

Els candidats han de registrar preferentment online a www.emiratesgroupcareers.com, on trobareu més informació sobre les possibilitats de desenvolupar una carrera professional en Emirates. Les jornades són per a tots els interessats a entrar en el procés de selecció de l’aerolínia.

Font: http://www.catalunyawork.com/emirates-selecciona-al-maig-tripulants-cabina-barcelona

OPERARI/A INDUSTRIA PAPERERA

Para importante empresa del sector del papel de la zona de Igualada, buscamos un operario u operaria para realizar las siguientes tareas:
- Manipulación y producción del producto.
- Control de calidad.
- Operario / operaria de máquina.
Valorable que la persona conozca el sector del papel y tenga conocimientos o experiencia realizando tareas de operario/a.
Buscamos una persona con iniciativa, con capacidad para resolver problemas y con muchas ganas de trabajar. Imprescindible tener disponibilidad total de horarios.
Horario: De lunes a domingo turnos rotativos (de 06:00h a 14:00h, de 14:00 a 22:00h y de 22:00h a 06:00h) - Turno americano.
Salario: 9,49 brutos/hora.
 • Estudios mínimos: 

  Formación Profesional Grado Medio
 • Experiencia mínima: 

  Al menos 1 año
 • Requisitos mínimos: 

  Imprescindible disponer del carné de carretillero/a vigente. 
  Valorable la experiencia como operario u operaria de fábrica. 
  Residencia cercana al puesto de trabajo.
 • Font: www.infojobs.net