Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 6 de maig de 2016

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 6 LLOCS DE TREBALL PER AL CASAL ESPORTIU MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA.

És objecte de la present convocatòria, amb caràcter d'urgència, la provisió mitjançant contracte de treball temporal per obra o servei determinat, pel sistema de concurs, dels llocs de treball següents per al Casal Esportiu Municipal de l'estiu :

1 Tècnic/a d'esport en escalada LT02/2016
1 Tècnic/a d'esport en judo i defensa personal LT03/2016
4 Tècnics/iques d'activitats físiques i esportives

Termini de presentació de sol·licituds: 16/05/2016

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud al registre general de l'Ajuntament, adreçada a l'alcalde de l'Ajuntament de Manresa, dins el termini de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en la qual caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions de capacitat i requisits a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds.
Si l'últim dia de presentació de sol·licituds s'escau en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al següent dia hàbil.

Més informació i bases