Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimecres, 11 de maig de 2016

PROCÉS SELECTIU D'EDUCADORS SOCIALS A CENTRES ADSCRITS A JUSTICIA JUVENIL

Procés selectiu per elaborar una llista de persones candidates per fer substitucions d’educador/a social als Centres Educatius adscrits a la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia.

REQUISITS:

  • Disposar de la Diplomatura o Grau universitari en Educació Social o trobar-se en algun dels supòsits de l'article 7 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, modificat per l’article 63 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
  • Disposar de la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicada la lliure circulació de treballadors. Els estrangers hi poden participar en els termes que determina l'article 10.2 de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (BOE núm. 10, de 12.01.2000), modificat per la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre (BOE núm. 299, de 12.12.2009).
  • Posseir el certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
  • Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola també hauran de tenir coneixements de llengua castellana, nivell superior. Aquest nivell equival a haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol o el Diploma d’espanyol (C2) d’acord amb el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer, o equivalent així com altres títols acadèmics oficials que acreditin el nivell de coneixement requerit per haver cursat els estudis necessaris per a la seva obtenció en aquesta llengua .
  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas de personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
  •  No haver estat condemnat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la cancel·lació d’antecedents penals o la rehabilitació o s’estigui en condicions d’obtenir-les.   
  • No haver estat condemnat/a per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.  


Termini presentació: 18 de maig de 2016

Bases i més informació