Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 29 de juliol de 2016

ADMINISTRATIU BACKOFFICE - COMMUNITY MANAGER

Denominació del lloc de treball: BACKOFFICE ADMINISTRATIU – COMMUNITY MANAGER.
Número de persones contractades: 1
Jornada laboral: 37,5h.
Durada de contracte: 3 mesos.
Modalitat de contracte: obra i servei determinat a temps complert.
Nivell d’estudis: Títol universitari preferentment en noves tecnologies, comunicació i periodisme, màrqueting o ciències socials.
Coneixements específics valorables: Postgrau, màster o formació d'especialització sobre innovació, màrqueting digital, xarxes socials, continguts digitals, etc.
FUNCIONS I TASQUES
Els treballs que es portaran a terme són els següents:
- Gestió de les aplicacions plataformes AOC corresponents a SEU electrònica i Portal de Transparència:
Migració dades entre versions.
Estructuració de dades en el l’aplicació Portal-SEU i càrrega d’informació
Establiment procediments i circuïts interns d’arribada d’informació, protocol gestió documental
- Gestió de les aplicacions plataforma DIBA, corresponents a tramitació administrativa: suport als usuaris i administració.
- Suport operatiu a accions de foment i construcció del backoffice administratiu pel desplegament de l’expedient electrònic.
- Impartir mòduls formatius bàsics interns, generar continguts digitals i informar en matèria d'inclusió tecnològica i innovació i divulgar competències bàsiques en matèria de gestió digital.
- Sensibilitzar, impulsar i dinamitzar de forma bàsica espais de relació i participació social del teixit local a Internet a través d’eines de la web i la divulgació de recursos i aplicacions TIC.
- Facilitar suport logístic i dinamitzar de forma bàsica l'organització d'esdeveniments, jornades i altres dinàmiques de networking i/o innovació.
- Donar difusió als continguts digitals orientats a les entitats amb presència a les eines locals d’evolució digital en línia presents i futures: web corporativa, blog, canal de vídeo, repositoris de podcasts, grup de Facebook, entorn virtual d’aprenentatge (EVA), apps, codis QR. etc.
- Creació i desenvolupament de continguts (noves seccions, interfícies gràfiques, adaptació de continguts visuals, etc.), llocs web i espais web 2.0 locals orientats als serveis d'innovació.
Termini de presentació fins el 08/08/2016

divendres, 15 de juliol de 2016

MONITORS/ES DEL LLEURE A LA ZONA DE L'ANOIA


Monitors/es del Lleure Zona l'Anoia

Comprass- Group - Igualada, Barcelona
Media jornada
Compass Group , empresa de col·lectivitats , precisa Monitors / es per a les seves escoles de la zona de l'Anoia ,per dur a terme un control dels menjadors escolars, hores d'esbarjo i activitats extra - escolars, amb disponibilitat per començar el Setembre 2016.
Requisits :
- Es requereix experiència com a Monitor escolar.
- Títol de Monitor Temps Lliure
- Domini del Català
- Disponibilitat horària ( torns matí , migdia i tarda )
Tipo de Puesto: Media jornada
Ubicación del empleo:
 • Igualada, Barcelona
Educación requerida:
 • Bachillerato
Experiencia requerida:
 • Monitors/es de Menjadors: 1 año
Idiomas requeridos:
 • Català
 • Castellà
Licencia o certificado requerido:
 • Certificat de PenalS
 

TÈCNIC DE MANTENIMENT PARC EÒLIC

Tasques a realitzar:
Manteniment electromecànic d’ un parc eòlic. dur a terme revisions sistemàtiques dels sistemes electromecànics per localitzar avaries i anomalies de funcionament i diagnosticar les seves causes; proposar accions correctores; i reparar, verificar i posar a punt els dits equips. 

Requisits obligatoris: 
                     Carnet de conduir. 
                     Formació reglada de formació professional d’ Electricitat i Electrònica
                        (CFGM Manteniment electromecànic; CFGM Instal·lacions elèctriques i                                automàtiques ; CFGS manteniment electrònic o CFGS Sistemes                                            electrotècnics i automatitzats )

Requisits importants 
                    Anglès nivell b1 
                    Coneixements del sector eòlic. 
                    Disponibilitat immediata. 


Enviar CV a eva.jove@erom.es 

dilluns, 11 de juliol de 2016

LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓ I MAGATZEM

Curs: Logística de distribució i magatzem

Dates de preinscripció: del 4  al 13 de Juliol  de 2016

Data d'inici: 12/09/2016

Data final: 08/11/2016

Durada: 300 hores

Horari del curs: de 9 a 14 hores

REQUISITS D’ACCÉS

Aquest nou curs va  adreçat a persones vulnerables o amb risc d’exclusió, i que no tenen accés a cap altra  tipus de formació.

-       Estar a l’atur
-       Motivació clara per a  treballar i interès pel sector
-       Bon nivell de lectoescriptura i de coneixement numèric.
-       Usuari habitual de noves tecnologiesData de la Sessió informativa del curs: 14 de Juliol a les 10h . Assistència imprescindible per tenir accés a les entrevistes de preselecció d’alumnes. Cal confirmar assistència a la sessió informativa a través de l’enllaç a la pàgina web de la FAP :

                            http://www.fap.cat/index.php?id=1020


Les pre inscripcions són a través d’aquest  formulari on line.

La sessió informativa  es realitzarà a les instal·lacions de la  FAP, Avda. Andorra 28 d’Igualada.

Més informació al següent enllaç. 

divendres, 8 de juliol de 2016

Auxiliar/ Mosso de Magatzem i Auxiliar Administratiu/a

“FEM OCUPACIÓ PER A JOVES”

AEBALL amb la col·laboració del SOC ha posat en marxa per segona vegada el Programa Fem Ocupació per a Joves, amb l'objectiu d’afavorir la inserció laboral de joves i atendre les necessitats reals de les empreses.

Busquen joves de 18 a 29 anys per realitzar un contracte mínim de 6 mesos i amb disponibilitat per poder compaginar formació i treball durant aquests mesos. El joves treballaran en empreses de L’Hospitalet i Baix Llobregat i realitzaran formació a l’hora, a més de rebre una orientació durant tot aquest temps.

El perfils que es busquen son els següents:
Auxiliar / Mosso de Magatzem (8 vacants)
Requisits mínims:
 Edat entre 18 i 29 anys.
 Formació: Títol d’ESO, de Batxillerat o d’un CFGM.
 Estar inscrits a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació.
 Han d’estar inscrits o han d’inscriure’s en el Registre d’Informació de la Garantia Juvenil, us podeu insciure a l'Oficina Jove de l'Anoia www.anoiajove.cat - Es demanarà la fulla d’inscripció.
 Els joves seleccionats hauran de comprometre’s a rebre formació i orientació durant els sis primers mesos de contracte.
 Persona responsable i treballadora.

Auxiliar Administratiu (7 vacants)
Requisits mínims:
 Edat entre 18 i 29 anys.
 Formació d’ESO, Batxillerat o CFGM no administratiu.
 Estar inscrit a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació.
 Han d’estar inscrits o han d’inscriure’s en el Registre d’Informació de la Garantia Juvenil, us podeu inscriure a l'Oficina Jove de l'Anoia www.anoiajove.cat  - Es demanarà la fulla d’inscripció.
 Experiència en tasques administratives, atenció al client, etc.
 Ofimàtica a nivell d’usuari.
 Català / Castellà. Es desitja altres idiomes.
 Persona responsable i treballadora.

La contractació mínima serà de 6 mesos a jornada parcial i fins a jornada completa es realitzarà formació professionalitzadora. Els joves rebran tutories i acompanyament en tot el procés de contractació i formació. És necessària disponibilitat per realitzar la formació i les tutories d’orientació.

Si esteu interessats podeu enviar el CV a la següent direcció de correu rrhh@aeball.net, amb la Refèrencia FEM-Admon per a perfils administratius i amb la Referència FEM-Mosso per a perfils de magatzem. Per més informació podeu contactar amb Virginia Santolaria, 93.337.04.50 o rrhh@aeball.net

divendres, 1 de juliol de 2016

PEONS DE BRIGADA

L’objecte de la present convocatòria és la contractació temporal de 4 llocs de treball, en l’àmbit del Programa Complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Els llocs de treball a cobrir i que s’ofereixen en la línia 1 de suport integral al foment de l’ocupació són: 
a) Peó de brigada: 
Nombre de llocs: 3
Jornada: 37,5 hores setmanals 
Naturalesa: Personal laboral temporal Durada contracte: 7 mesos
1.3) Les funcions bàsiques dels respectius llocs de treball són: Peó de brigada: 
 Realitzar treballs de manteniment i conservació dels diferents edificis municipals, tals com pintura, petites reparacions de les instal·lacions, treballs de fusteria, i en general, tots aquells treballs destinats al manteniment preventiu. 
 Realitzar treballs de suport a la brigada municipal vinculats a la neteja, desinfecció i manteniment de vies públiques i instal·lacions, espais enjardinats i parcs públics. 
 Fer el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària pel desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments. 
 Realitzar tasques de rehabilitació de façanes i pintura d’habitatges en el marc del programa “Fem Poble”. 
 Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.
Requisits específics: 
- Imprescindible experiència professional i/o formació en els rams de lampisteria, electricitat, paleteria, jardineria i/o manteniment
. - Carnet de conduir B 
- Comprensió oral castellà/català

DINAMITZADOR/A TURÍSITIC

L’objecte de la present convocatòria és la contractació temporal de 4 llocs de treball, en l’àmbit del Programa Complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Dinamitzador/a turístic-cultural: 
Nombre de llocs: 1 
Jornada: 15 hores setmanals 
Naturalesa: Personal laboral temporal 
Durada contracte: 11 mesos 
FUNCIONS: 
Organització i gestió de les activitats culturals municipals. 
Organització i gestió de les activitats de promoció turística que porti a terme l’Ajuntament. 
Funcions de relació amb els avis del municipi i gestió d’activitats organitzades en el marc del casal d’avis. 
Requisits generals: 
1. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la UE o bé permís de residència. 
2. Haver complert els 18 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa. 
3. Estar inscrit com a demandant d’ocupació en el Servei d’Ocupació de Catalunya o Servei Local d’Ocupació i trobar-se en situació legal de desocupació i no haver treballat a l’Ajuntament de Sant Martí de Tous en els darrers 6 mesos en el moment de formalitzar el contracte. A més, no podran estar donades d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social, ne el termes del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 4. No estar inhabilitat absolutament ni especialment per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques ni haver estar separat del servei de l'Administració mitjançant expedient disciplinari.
 5. No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents.
 6. No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat regulades per la legislació vigent. 
Requisits específics: 
- Imprescindible experiència i/o formació en l’àmbit en qüestió.
 - Imprescindible Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior.
 - Comprensió i expressió oral i escrita de la llengua catalana.
Presentació de sol·licituds.
 Les instàncies hauran de ser presentades de forma presencial a l'Ajuntament de Sant Martí de Tous i el termini serà de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci oficial de la convocatòria en el BOPB. Les instàncies hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:
 1. Currículum vitae de l'aspirant, adjuntant còpia de cursos, títols, contractes de treball que puguin tenir relació amb les funcions del lloc de treball. 
2. Fotocòpia del DNI o passaport. 
3. Fotocòpia d'estar inscrit a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 
4. Informe de vida laboral actualitzat. 
5. Justificants acreditatius dels mèrits al·legats els quals hauran de ser originals o còpies. 
6. Fotocòpia del permís de conduir, si s’escau. 7. Acreditació de la titulació exigida, si s’escau. 

OPERARI/A MANIPULATS CARTRÓ

Descripció
Cerquem persones amb destresa manual i amb experiència en tasques de manipulació, a ser possible cartronatge.

Experiència(mesos): 24
Nombre de llocs ofertats:  4
Durada del contracte(mesos): 2 MESOS
Jornada: COMPLETA

Detall d'altres beneficis
RESIDÈNCIA IMPRESCINDIBLE IGUALADA,O POBLES DEL VOLTANT.


Font: www.feinaactiva.gencat.cat 

CAP D'APROVISIONAMENT I COMPRES

Dependrà del Director de l'Àrea d'Eficiència Operativa, se'n farà càrrec de la gestió de les compres de productes a tercers i subministres, del seu aprovisionament amb la qualitat, cost i terminis requerits i de la millora continua dels processos i procediments vinculats a aquest àrea.
Funcions:
· Realitzar les compres als proveïdors dels productes a comercialitzar.
· Coordinar i controlar el subministrament del producte amb l'Àrea de Logística.
· Definir els processos d'avaluació i homologació de proveïdors.
· Participar, juntament amb l'Àrea de màrqueting de producte, en la definició de l'estratègia de compra per a cada tipus de producte.
· Participar en l'elaboració del pressupost anual de la compra dels productes.
· Gestionar les compres dels subministres interns.
· Optimitzar els circuits, processos i procediments per l'aprovisionament dels productes i de la logística inversa.
· Gestionar el subministrament a botigues i control dels estocs.
· Definir, juntament amb l'àrea de vendes, el reaprovisionament automàtic a les botigues.
· Gestionar el transport internacional per l'aprovisionament dels productes.
· Liderar l'equip humà al seu càrrec.
 • Estudios mínimos :

  Licenciado
 • Experiencia mínima: 

  Al menos 4 años
 • Conocimientos necesarios

 • Requisitos mínimos: 

  Experiència mínima de 4 anys en l'àrea de compres i aprovisionament de productes.
  Domini de les eines ofimàtiques i de gestió habituals.
  Coneixement de SAP R3 (especialment mòdul logístic, MM) i QlikView.
  Experiència prèvia en direcció d'equips.
  Habilitats personals: analític, influent i comunicador. 
  Acostumat a treballar per processos i a la negociació amb proveïdors.
  Català nivell C.
  Coneixements de logística.


 • Font: www.infojobs.net 

COMPTABLE

Important empresa del sector de l'automoció, ubicada a Igualada, precisa incorporar a un/a tècnic comptable pel departament de comptabilitat de l'empresa.
Funcions: conciliar comptes a cobrar i taxes
Requisits: 
 • Experiència mínim 5 anys fent tasques comptables
 • Bon nivell d'anglès
 • Formació en ADE o similar

Estudios mínimos

 • Grado - Grado en Administración y Dirección de Empresas
Condicions: 
 • Salarials a negociar
 • Horari de 8-17 de dilluns a dijous i divendres de 8-14
 • Contracte temporal: apox.6 mesos de durada

Font: www.imancorp.es 

CONSERGE

Es precisa incorporar un/a conserge per a realitzar les següents funcions:
- control entrades i sortides del personal
- manteniment de l'entrada de l'edifici
- petits manteniments de l'edifici si s'escau.
La contractació és de carácter puntual per a substitució de vacances. Les setmanes a cobrir seria la última d'agost i primera de setembre.
 • Estudios mínimos: 

  Educación Secundaria Obligatoria
 • Experiencia mínima: 

  No Requerida
 • Molt valorable residencia a Igualada i voltants.

 • APUNTAR-SE
 • Font: www.infojobs.net 

PROGRAMADOR / ANALISTA

Descripción

"The programmers of tomorrow are the wizards of the future".
TRILOGI es una Agencia eCommerce Internacional con sedes en Barcelona,Igualada, Hong Kong y Shanghai. Desde 1999 ofrecemos soluciones eCommerce a empresas de todos los sectores. Necesitamos Programadores y Analistas con experiencia para desarrollar aplicaciones avanzadas sobre eCommerce y dar cobertura global.
Área técnica:
- Desarrollo de aplicaciones sobre Web
- Lenguajes HTML5, JavaScript, CSS3 y AJAX
- Database: diseño de base datos. Creación de packages y stored procedures
- Web sobre Tablet, Mobile y responsive
Se valorará:
- Experiencia en puestos similares
- Conocimientos en posicionamiento SEO 
- Alto nivel de inglés.
- Proactivo/a, disponibilidad y facilidad para trabajar en equipo
- Facilidad para adaptarse a nuevas tecnologías y cambios
- Conocimientos de comercio electrónico y marketing on-line
Para la oficina de Igualada se busca gente en los alrededores (Igualada, Manresa, Anoia, Segarra, Cervera, Tarrega, Vilafranca del Penedès, Santa Coloma de Queralt, Martorell, Esparreguera, etc).
 • Estudios mínimos: 

  Formación Profesional Grado Medio - Informática
 • Experiencia mínima: 

  Al menos 1 año
 • Conocimientos necesarios

 • Requisitos mínimos

  - Experiencia en Web y/o Cliente-Servidor 
  - Capacidad de analizar problemas, y búsqueda de soluciones
  Requisitos deseados
  - Desarrollo de aplicaciones sobre Web (Coldfusion, PHP, Python)
  - BBDD relacionales (SQL Server, MySQL)
  - Javascript, AJAX, HTML5 y CSS a nivel avanzado
  - Conocimientos de HTML sobre mobile


 • Font: www.infojobs.net 

BECA SELECCIÓ DE PERSONAL

FUNCIONES: 
Gestión y filtro de llamadas
- Atención telefónica y presencial a candidatos/as que acuden a la oficina en búsqueda de empleo.
- Registro de candidatos/as en aplicación interna.
- Apoyo a los consultores/as en tareas de reclutamiento (publicación de ofertas, criba curricular, contacto con candidatos/as, citación a entrevistas, informes).
- Explicación de servicios que se ofrecen desde la oficina y orientación laboral.
- Seguimientos de candidatos/as.
- Reserva y gestión de salas.
- Entrega y recogida de documentación a candidatos/as.
- Tareas administrativos/as vinculadas a la delegación.
- Archivo de documentación.

REQUISITOS: 
-Diplomatura o licenciatura en Psicología, Pedagogía, Relaciones Laborales, Sociología.
- Valorable experiencia en selección de personal.
- Disponibilidad de trabajar en horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00.
- Disponibilidad de incorporación inmediata

Se ofrece
-Curso de formación on-line, a cargo de la empresa, en una prestigiosa Escuela de Negocios.
-Beca 3 meses, con posibilidad de ampliar 3 meses más.
-Beca Remunerada. - Puesto de trabajo en Igualada -


Font: www.adecco.es