Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 1 de juliol de 2016

DINAMITZADOR/A TURÍSITIC

L’objecte de la present convocatòria és la contractació temporal de 4 llocs de treball, en l’àmbit del Programa Complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Dinamitzador/a turístic-cultural: 
Nombre de llocs: 1 
Jornada: 15 hores setmanals 
Naturalesa: Personal laboral temporal 
Durada contracte: 11 mesos 
FUNCIONS: 
Organització i gestió de les activitats culturals municipals. 
Organització i gestió de les activitats de promoció turística que porti a terme l’Ajuntament. 
Funcions de relació amb els avis del municipi i gestió d’activitats organitzades en el marc del casal d’avis. 
Requisits generals: 
1. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la UE o bé permís de residència. 
2. Haver complert els 18 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa. 
3. Estar inscrit com a demandant d’ocupació en el Servei d’Ocupació de Catalunya o Servei Local d’Ocupació i trobar-se en situació legal de desocupació i no haver treballat a l’Ajuntament de Sant Martí de Tous en els darrers 6 mesos en el moment de formalitzar el contracte. A més, no podran estar donades d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social, ne el termes del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 4. No estar inhabilitat absolutament ni especialment per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques ni haver estar separat del servei de l'Administració mitjançant expedient disciplinari.
 5. No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents.
 6. No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat regulades per la legislació vigent. 
Requisits específics: 
- Imprescindible experiència i/o formació en l’àmbit en qüestió.
 - Imprescindible Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior.
 - Comprensió i expressió oral i escrita de la llengua catalana.
Presentació de sol·licituds.
 Les instàncies hauran de ser presentades de forma presencial a l'Ajuntament de Sant Martí de Tous i el termini serà de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci oficial de la convocatòria en el BOPB. Les instàncies hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:
 1. Currículum vitae de l'aspirant, adjuntant còpia de cursos, títols, contractes de treball que puguin tenir relació amb les funcions del lloc de treball. 
2. Fotocòpia del DNI o passaport. 
3. Fotocòpia d'estar inscrit a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 
4. Informe de vida laboral actualitzat. 
5. Justificants acreditatius dels mèrits al·legats els quals hauran de ser originals o còpies. 
6. Fotocòpia del permís de conduir, si s’escau. 7. Acreditació de la titulació exigida, si s’escau.