Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 1 de juliol de 2016

PEONS DE BRIGADA

L’objecte de la present convocatòria és la contractació temporal de 4 llocs de treball, en l’àmbit del Programa Complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Els llocs de treball a cobrir i que s’ofereixen en la línia 1 de suport integral al foment de l’ocupació són: 
a) Peó de brigada: 
Nombre de llocs: 3
Jornada: 37,5 hores setmanals 
Naturalesa: Personal laboral temporal Durada contracte: 7 mesos
1.3) Les funcions bàsiques dels respectius llocs de treball són: Peó de brigada: 
 Realitzar treballs de manteniment i conservació dels diferents edificis municipals, tals com pintura, petites reparacions de les instal·lacions, treballs de fusteria, i en general, tots aquells treballs destinats al manteniment preventiu. 
 Realitzar treballs de suport a la brigada municipal vinculats a la neteja, desinfecció i manteniment de vies públiques i instal·lacions, espais enjardinats i parcs públics. 
 Fer el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària pel desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments. 
 Realitzar tasques de rehabilitació de façanes i pintura d’habitatges en el marc del programa “Fem Poble”. 
 Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.
Requisits específics: 
- Imprescindible experiència professional i/o formació en els rams de lampisteria, electricitat, paleteria, jardineria i/o manteniment
. - Carnet de conduir B 
- Comprensió oral castellà/català