Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimecres, 1 de febrer de 2017

TÈCNIC/A AUXILIAR DE JOVENTUT, CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS

El Consell Comarcal del Barcelonès obre una convocatòria per a la selecció de personal mitjançant concurs per la contractació laboral temporal, mitjançant un contracte d'interinitat per a una substitució de maternitat, d'un/a Tècnic/a Auxiliar de Joventut per desenvolupar tasques de suport tècnic i administratiu a l'Oficina de Joventut i Habitatge del Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) en matèria de mobilitat europea i recursos europeus.

Requisits:

 • Nacionalitat Espanyola o de qualsevol dels membres de la Unió Europea o la dels estats als quals es aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • Possibilitat d'incorporació immediata.
 • Titulació reconeguda per la Unió Europea.
 • No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
 • Acreditar coneixements de llengua catalana (nivell C1).
 • Possessió del títol de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent.
Funcions:
 • Suport en les tasques d'assessorament, informació i formació.
 • Suport en les tasques de seguiment.
 • Suport en les tasques de gestió, programació, elaboració i avaluació de programes europeus i/o de mobilitat internacional per a joves o entitats juvenils.
 • Suport en formació, informació i elaboració de materials i documentació adreçada als joves, tècnics municipals o entitats juvenils.
 • Suport als tècnics de les oficines joves de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil.
Per poder participar en el procés de selecció s'ha d'enviar el CV a ofertessepulveda.soc@gencat.cat amb aquesta referència 2374 abans del 14 de febrer de 2017.Més informació:Notícia extreta de: