Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 21 d’abril de 2017

PROFESSORS/ES DE DANSA. CONSELL COMARCAL ANOIA

CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS I/O VACANTS SOBREVINGUDES AMB CARÀCTER TEMPORAL PER A PROFESSORS/ES DE DANSA A L’ESCOLA DE DANSA DEL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA

Places convocades:
- Borsa de professors/es de dansa clàssica
- Borsa de professor/es de dansa espanyola
- Borsa de professors/es de dansa urbana hip hop

Classificació: Professor/a de l’Escola de dansa, segons titulació aportada

Contracte Laboral: Obra i servei o acumulació de tasques vinculades a l’Escola de dansa.

Caràcter: Data d’inici i de finalització condicionada a les necessitats temporals del servei i del finançament.

Jornada: Jornada completa o parcial segons necessitats del servei.

Requisits mínims:
- Estar en possessió de la titulació exigida pel lloc de treball: Títol superior o títol professional de dansa, o habilitació per experiència, o informe positiu a partir de prova pràctica amb tribunal especialista.
- Nivell C de català
- Art. 56 TREBEP 5/2015

Es valorarà:
- Tenir els coneixements necessaris i les habilitats pedagògiques per poder impartir classes de dansa a nens, joves i adults. Demostració mitjançant prova pràctica amb tribunal especialista.
- Redacció d’una proposta per a una classe de la plaça a la qual s’opta per mitjà d’un text de màxim 2 pàgines a escollir entre 1r i 4t de nivell elemental (es valorarà a les persones admeses el dia de la prova).

En el cas de hip-hop, a escollir entre el nivell de nens o bé el nivell de joves-adults.

Procediment de presentació de currículums: El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria. La documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 de les bases de la convocatòria. Les bases i el model d’instància estaran disponibles al web del CCA www.anoia.cat

Termini de lliurament de currículums: Del 28 de març al 27 d’abril de 2017, ambdós inclosos.

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 08.30h a 14.30h.)

Per més informació podeu consultar les bases de la convocatòria