Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

divendres, 21 d’abril de 2017

TÈCNIC/A AUXILIAR D'INFORMÀTICA. CONSELL COMARCAL ANOIA

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR D’INFORMÀTICA

Places Convocades: Borsa de Tècnic/a Auxiliar d’Informàtica

Classificació: Nivell C1, complement de destí 17.

Contracte Laboral: Contractacions temporals segons necessitats i/o per a atendre altres vacants sobrevingudes

Jornada: Jornada completa o parcial segons necessitats del servei.

Requisits mínims:
- Estar en possessió de la titulació exigida pel lloc de treball: titulació de Batxillerat superior, Formació Professional de Segon Grau (FPII) en el camp de la informàtica, Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la família professional de la informàtica i comunicació (títol de tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes (LOE), tècnic en explotació de sistemes informàtics (LOGSE) o equivalent), o estar en condicions d'obtenir-la dins del termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.
- Nivell C de català
- Carnet de conduir B
- Art. 56 Llei 5/2015 TREBEP

Es valorarà:
- Experiència laboral en tasques informàtiques.
- Persona amb iniciativa, dinàmica, i amb capacitat de treball.
- Persona amb capacitat funcional i de treball en equip.

Procediment de presentació de currículums: El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria. La documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 de les bases de la convocatòria. Les bases i el model d’instància estaran disponibles a l’eTauler .

Termini de lliurament de currículums: Del 5 d’abril 2017 al 9 de maig de 2017, ambdós inclosos. Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 08.30h a 14.30h.)

Per més informació podeu consultar l'e-tauler del Consell Comarcal de l'Anoia.