Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dilluns, 12 de juny de 2017

TREBALLADOR/A SOCIAL

CONVOCATÒRIA DE TREBALL PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS I/O VACANTS SOBREVINGUDES AMB CARÀCTER TEMPORAL PER A LA CATEGORIA DE TREBALLADOR/A SOCIAL EXPERT/A EN DEPENDÈNCIA AL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA

Places convocades: Treballador/a social

Classificació: A2. Complement destí 21

Contracte laboral: Temporal segons les necessitats del departament.

Període: Vacants temporals segons les necessitats del servei.

Jornada: Jornada completa o parcial segons necessitats del servei

Requisits mínims:
- Estar en possessió de la titulació exigida pel lloc de treball: Grau o diplomatura en Treball Social
- Nivell C de català
- Art. 56 TREBEP 5/2015
- Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se amb vehicle propi

Es valorarà:
- Experiència en gestió de PIA. El Programa individual d'atenció (PIA) és l'instrument que utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d'intervenció més adequades a les necessitats de les persones d'entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes pel seu grau de dependència.

Procediment de presentació de currículums:
El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria.
La documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 de les bases de la convocatòria.
Les bases i el model d’instància estaran disponibles a l’eTauler .

Termini de lliurament de currículums: Del 12 de juny al 10 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 08.30h a 14.00h.)