Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimarts, 24 d’octubre de 2017

CONVOCATÒRIA PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE LES COMPETÈNCIES PROFESSSIONALS

El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació permet a les persones que el segueixen obtenir una certificació capitalitzable per a l'obtenció, segons correspongui, d'un certificat de professionalitat, d'un títol de formació professional o d'ambdós. Per tant, aquest procediment incideix en les competències del Departament d'Ensenyament i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, motiu pel qual ambdós departaments publiquen conjuntament la convocatòria.

Requisits de participació de les persones candidates: 
Per ser admeses en el procediment convocat, les persones candidates han de posseir, en el moment de la inscripció a la fase d'assessorament els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, o haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la
targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o ser titular d'una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.
b) Tenir 20 anys complerts en el moment de fer la inscripció.
c) Tenir experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències professionals que es volen
acreditar:
c1) En el cas d'experiència laboral justificar almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria.
c2) En el cas de formació justificar almenys 300 hores en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria. En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegin una durada inferior, s'han d'acreditar les hores establertes en els mòduls esmentats.
d) Les persones majors de 25 anys que, tot i reunint els requisits d'experiència laboral o formativa, no els
puguin justificar mitjançant la documentació exigida a l'apartat 6.2, podran presentar qualsevol prova admesa en dret de la seva experiència laboral o aprenentatges no formals de formació, que serà sotmesa a la consideració corresponent per tal de valorar la conveniència o no de ser admès al procés d'acreditació.
Tot i disposar dels requisits, no podran participar en la convocatòria les persones que ja tinguin acreditades, per formació o per experiència, les UC a les que es volen presentar o disposin d'un títol d'ensenyaments professionals o d'un certificat de professionalitat que les contingui.

El període de preinscripció serà del 23 d'octubre al 15 de desembre de 2017.

Àmbits i places convocades

- Dependència
- Administració i gestió. 
- Muntatge i manteniment d'instal·lacions. 
- Activitats físiques i esportives i socorrisme.