Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimecres, 28 de febrer de 2018

FEM OCUPACIÓ JOVE 2018 - 2019

“Fem Ocupació per Joves” (FOJ) és un programa innovador que té com a objectiu la inserció laboral de les persones joves participants, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.

L’oferta formativa del projecte estarà relacionada amb dos sectors amb gran demanda laboral a la comarca: Adober (pell i cuir) i Arts Gràfiques.
Els requisits per a poder ser participant del projecte són:
– Tenir entre 18 i 29 anys
– Estar a l’atur
– Prioritàriament amb experiència professional
– Disposar del títol d’ESO, Grau Mitjà o Batxillerat  o la corresponent equivalència a efectes laborals o acadèmics
– Inscrits a Garantia Juvenil (es pot fer la inscripció al consell comarcal)
Les actuacions ocupacions que es duran a terme seran:
– Experiència professional mitjançant contracte laboral
– Formació vinculada al contracte de treball
– Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació
Si compleixes els requisits i t’interessa formar-te i treballar en el sector Adober (pell i cuir) o el sector d’Arts Gràfiques, vine al Consell Comarcal de l’Anoia a inscriure’t i demana per Promoció Econòmica i Ocupació. Si tens qualsevol dubte pots trucar al 93.805.15.85 (ext.320 i 322)

divendres, 23 de febrer de 2018

CONVOCATÒRIA GUAITA - INFORMADOR/A DIPUTACIÓ DE BARCELONA


La Diputació de Barcelona convoca un procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, llocs de treball de GUAITA-INFORMADOR/A dins el programa temporal que anualment estableix el Pla d’informació i vigilància contra els incendis forestals (PVI).

 REQUISITS MÍNIMS:

 •  Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa. 
 •  Estar en disposició d’incorporar-se de manera immediata.  
 • Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària o titulacions equivalents.  Els aspirants d’estats membres de la Unió Europea han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria.  
 • Estar en possessió del permís de conducció de classe B.  
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se sota cap mena d’inhabilitació per a ocupar llocs de treball o exercir càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat (o en cap situació equivalent) ni haver estat sotmès a sanció disciplinària (o equivalent) que en el seu Estat impedeixi, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.  
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’aspirant desenvolupar per si mateix les funcions bàsiques corresponents al lloc de guaita-informador. 
 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors. Independentment de la nacionalitat, també poden ser admesos en aquesta convocatòria d’ocupació pública: - els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea si no estan separats de dret;  els descendents dels cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea –sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret-, si són menors de vint-i-un anys o dependents. Els nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la seva nacionalitat. 
 • Els nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han de demostrar coneixements suficients de castellà i català, i es pot exigir la superació de proves amb aquesta finalitat

 Més informació i sol·licitud 


dimarts, 13 de febrer de 2018

AUXILIAR DE SEGURETAT

Si te gusta el trato con el cliente y estás en búsqueda de un nuevo proyecto laboral, ¡Este es tu trabajo! Desarrollarás habilidades que te permitirán trabajar en equipo, en un buen ambiente de trabajo tanto con compañeros como con responsables. Serás una figura de referencia para guiar al cliente y tus funciones como Auxiliar de Seguridad serán las del control de recepción de mercancías y personal externo, así como la gestión administrativa de los procedimientos de seguridad y patrimonio.

Tus funciones como Auxiliar de Seguridad serán las del control del cliente/personal externo y recepción de mercancías; así como velar por el correcto desarrollo de los procedimientos administrativos de seguridad y patrimonio.

REQUISITS: 

Experiencia previa deseable como auxiliar de seguridad en centros comerciales, supermercados, grandes superficies o controlador de accesos.

Apuntar-se

Font: feinaactiva.gencat.cat

MOSSO/A MANIPULADOR/A

Empresa important de la zona d'Igualada precisa incorporar un/a mosso/a manipuladors/es. La persona seleccionada s'ocuparà de l'organització del magatzem: càrrega-descàrrega, ubicació de material, control d'estoc, registre d'entrades i sortides a l'ordinador, gestió d'albarans..     
S'ofereix:
- Contracte per ETT.
- Incorporació immediata
- Salari segons conveni.
REQUISITS: 
 • Estudios mínimos: 

  Educación Secundaria Obligatoria
 • Experiencia mínima: 

  Al menos 1 año

 • APUNTAR-SE

 • Font: www.infojobs.net 


MONITOR DE MENJADOR

Ocupació 3724 - Monitors d'activitats recreatives i d'entreteniment: Monitors de temps lliure
Tasques a desenvolupar: 
  Desenvolupar les activitats educatives de temps lliure d'acord amb el que s'ha planificat.
  Dur a terme activitats de temps lliure tot aplicant tècniques d'animació de grups vinculades a la situació i al col·lectiu destinatari.
  Aplicar tècniques d'expressió, animació i creativitat.
Tasques específiques: 
TREBALLAR AMB L'ALUMNAT HÀBITS D'ALIMENTACIÓ I DE COMPORTAMENT, DESENVOLUPAR ACTIVITATS DE LLEURE I DESPLEGAR LA PROGRAMACIÓ A L'ENTORN DE L'ESCOLA.
Capacitats requerides: 
RESPONSABILITAT, TREBALL EN EQUIP, COMUNICACIÓ I EMPATIA

Requisits recomanables
 • Experiència en l'ocupació - 12 mesos
 • Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental
 • Carnets especials: Monitor/ora d'activitats de lleure infantil i juvenil
 • Català. Nivell Independent B2 
 • Castellà. Nivell Independent B2 
Incorporació:  19/02/2018
Contracte:
 Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos
Jornada:
 Jornada 1:  Indiferent de dilluns a divendres
 Jornada 2:  Només jornada intensiva
 Horari:  DE DL A DB DE 13:00 H A 15:00 HORES
Atenció al públic:  


Font: www.diba.cat/slo 

INFERMER/A

Cerquem per a residència de gent gran i Centre de dia un/a INFERMER/A que pugui dur a terme les tasques següents:   · Vigilar i atendre a les persones residents des de un punt de vista holístic i d'atenció centrada en la persona, tenint en compte tant les seves necessitats humanes com sanitàries.
· Preparar i administrar la medicació per la via que correspongui (oral, intramuscular, intravenosa o subcutània) i valorar l'aparició de reaccions adverses i efectes secudaris.
· Realitzar cures de ferides postquirúrgiques, úlceres per pressió i varicoses.
· Realitzar bendatges, immobilitzacions, RCP, etc.
· Prendre mostres sang, orina, etc per a la seva anàlisi al laboratori així com controls de glicèmia i proves diagnòstiques.
· Portar el control adequat de malalties cròniques: hipertensió arterial, diabetes, obesitat, dislipèmies, EPOC, etc.
· Prendre les constants vitals: freqüència cardíaca, pols, freqüència respiratòria, tensió arterial, pes,temperatura.
· Promoure mesures higiènico-dietètiques i hàbits saludables en les persones residents.
· Identificar problemes nous que sorgeixin en el decurs de la malaltia.
· Realitzar els canvis posturals en persones enllitades i adequar-ne el menjars.
  · Fer seguiment dels protocols establerts, valorar-ne la seva adequació i realitzar propostes de millora.
· Anotar i registrar les dades sobre el curs clínic de la persona resident a la història clínica de la mateixa i fer-ne la gestió documental pertinent.
· Portar el control documental i d'arxiu de les històries clíniques dels residents.
· Sol·licitar proves diagnòstiques a serveis externs.
· Fer un bon ús i manteniment de l'equipament i instrumental entre altres.
ES REQUEREIX:
-Estar en possessíó del títol de diplomat/da/Garu en Infermeria.
-Tenir disponibilitat per a treballar a Igualada (comarca de l' Anoia).
-Molt valorable experiencia en l'àmbit de la geriatria.
-Carnet de conduir B i cotxe.

Font: www.infojobs.net 

CURS DE PREPARACIÓ DE COMANDES I MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES AMB CARRETÓ


SESSIÓ INFORMATIVA 22 DE FEBRER AL CENTRE TECNOLOGIC I COMUNITARI DE MASQUEFA
Inscripció prèvia: info@campusmotor.eudivendres, 9 de febrer de 2018

CURSOS CAMBRA DE COMERÇ (GARANTIA JUVENIL)

La Cambra de Comerç ha programat dos cursos per joves inscrits a Garantia Juvenil. Aquests cursos tenen una primera primera part troncal (60h aprox.) on es treballen habilitats i competències i una segona part amb la formació específica.

1  Administració i Xarxes Socials: del 26 de febrer al 13 d’abril. De 9h a 14h.
 • Mòdul 1: Comunicació a l’oficina
 • Mòdul 2: Tasques administratives a l’empresa
 • Mòdul 3: Nocions de comptabilitat
 • Mòdul 4: Xarxes Socials a l’empresa

     2.  Logística i Magatzem: Del 16 d’abril al 12 de juny. De 9h a 14h.
 • Operacions auxiliars d’emmagatzematge
 • Preparació de comandes
 • Seguretat en el maneig i conducció de carretons elevadors
 • Programari de gestió de magatzem integrat amb les PDA

 Per fer la inscripció cal que aneu a l’oficina de la Cambra de Comerç (C/ del Born, 5) i portar fotocòpia del DNI i el Certificat de Beneficiari de Garantia Juvenil. Si no teniu aquest certificat podeu venir a l'Oficina Jove de l'Anoia i us el tramitarem. Podeu demanar hora a través de garantiajuvenil@anoiajove.cat o bé pel Whatsaap al 679.964.660
dijous, 8 de febrer de 2018

CURS DE NETEJA SOCIOSANITÀRIA D'ÀURIA FUNDACIÓ

Curs de neteja sociosanitària d'Àuria Fundació, realitzat amb el finançament de l'Obra Social de la Caixa, programa INCORPORA i la col·laboració del Consorci Sociosanitari d'Igualada. 

Les dates previstes del curs són:

- Data d'inici: 22/02/2018
- Data de finalització: 25/05/2018 (pràctiques incloses)
- Durada total: 300 hores.
- Horari: 9h a 14.
- Lloc: Igualada

Per més informació i/o inscripcions podeu trucar al 93.801.77.32 - 618.52.00.14 o bé anar presencialment a la recepció de la FAP. 
  


CURSOS ANOIA ACTIVA 2018


L’Ajuntament d’Igualada ofereix diferents cursos per aquest 2018: 

- Auxiliar de cuina i gastronomia.
- Especialista en logística.
- Especialista en neteja de centres assistencials i escolars.
- Especialista en teixiduria. 

Per inscripcions o més informació podeu anar a la recepció d'Ig-NOVA OCUPACIÓ al carrer Lleida, 78, 08700 Igualada. Els horaris d'atenció són de dilluns a dijous de 8h a 18h i els divendres de 8h a 13h.