Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dimecres, 28 de març de 2018

TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT AL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA


CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN/A TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT, GRUP A, SUBGRUP A2 i CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL AL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIAPlaces Convocades: 1
Classificació: A2- 21.
Contracte Laboral: per obra o servei determinat de 8 mesos, amb possibilitat de pròrroga
Caràcter: incorporació immediata, amb caràcter temporal Jornada: completa 100% de 37,5h/setmanals

Requisits mínims:
- Diplomatura o Grau universitari de Ciències ambientals, Biologia, Geografia o titulació equivalent. - Nivell C de català
- Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se.
- Art. 56 Llei 7/2007 EBEP

Es valorarà:
- Experiència en planificació i ordenació en l’àmbit de la gestió dels residus.
- Coneixement socioeconòmic de la comarca.
- Capacitat funcional i de treball en equip.
- Capacitat de síntesi i extracció de resultats.
- Capacitat de comunicació, de persuasió i d’iniciativa.
- Capacitat de planificació i organització d’accions
- Experiència en la gestió dins l’administració pública

El procediment de presentació de candidatures i de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria.

El procés de selecció constarà d’una prova escrita/pràctica, valoració de mèrits i entrevista.

Termini per presentació de candidatures (20 dies naturals) des del 29/03/2018 al 17/04/2018, ambdós inclosos.

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Pl. de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 09h a 14h.) o bé per mitjà d’instància electrònica a www.anoia.cat

dijous, 15 de març de 2018

MONITOR D'ANGLÈS


SELECCIÓ DE PERSONAL  PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE MONITOR/A D'ANGLÈS DE TALLERS ARTÍSTICS DELS PROJECTES DE L’ESTIUART DE L’ESCOLA D’ART.

L’objecte de la present convocatòria es la selecció de personal mitjançant concurs oposició per la contractació laboral temporal per obra o servei determinat a jornada parcial de 25 hores setmanals, pel servei de monitor/a d'anglès dels projectes de l’Estiuart de l'Escola d'Art.
Les funcions bàsiques a desenvolupar per la persona seleccionada seran les que es relacionen a continuació:

       Transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels infants utilitzant els recursos que ofereixen les activitats d’educació en el lleure.
       Dinamitzar un grup d’infants i desenvolupar-hi activitats de lleure
       Assistència a les reunions de coordinació convocades.
       Implicar-se de forma responsable en el projecte
       Ser un referent educatiu per als infants i les famílies
       Treballar de manera coordinada amb la resta de personal
       Conèixer i complir la normativa general de l’Estiuart
       Totes aquelles relacionades i similars que se li assignin per part de l’OAMEAI

Requisits a complir:
 • Nacionalitat espanyola, ciutadans de la Unió Europea (veure apartat 5 a) II de les Bases de la Selecció) o estrangers amb residència legal a Espanya (veure apartat 5 a) III de les Bases de la Selecció).
 • Tenir com a mínim 16 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació legalment establerta
 • Garantir una capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions corresponents
 • No haver estat separat per causa d’expedient disciplinari del servei de cap de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals i estatutaris de les Comunitat Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'una altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. 
 • No haver estat condemnat/da per sentència per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, ni per delictes de tràfic d'éssers humans.
 • Estar en possessió de la titulació següent:
Graduat escolar o equivalent
Certificat de nivell avançat EOI o First Certificate Cambridge o Certificat Equivalent al nivell B2 d'anglès del marc comú europeu de referència per a les llengües.

Les sol·licituds es podran presentar fins el dia 4 d'abril de 2018.

Més informació i bases 

COORDINADOR/A ESTIUART


SELECCIÓ DE PERSONAL PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE UN/A COORDINADOR/A DE TALLERS ARTÍSTICS DELS PROJECTES DE L’ESTIUART DE L’ESCOLA D’ART.

L’objecte de la present convocatòria es la selecció de personal mitjançant concurs oposició per la contractació laboral temporal per obra o servei determinat a jornada parcial de 32,5 hores, pel servei de coordinació i gestió de diversos àmbits dels projectes dels Tallers Artístics de l’Estiuart de l’Escola d’Art.

Les funcions bàsiques a desenvolupar per la persona seleccionada seran les que es relacionen a continuació:

·        Treballar i coordinar-se amb la direcció de l’Escola d’Art.
·        Coordinar els tallers i monitors/res
·        Gestionar incidències en cas necessari
·        Gestió del material necessari per dur a terme les activitats
·        Vetllar pel bon funcionament del projecte
·        Gestionar les diferents necessitats del personal
·        Dur a terme valoracions i coordinacions setmanals
·        Elaborar la memòria final
·    Totes aquelles relacionades amb els Tallers Artístics de l’Estiuart de l'Escola d'Art i similars que se li assignin per part de la direcció de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps o des de l'Organisme Autònom d'Ensenyaments Artístics.

Requisits a complir:
 • Nacionalitat espanyola, ciutadans de la Unió Europea (veure apartat 5 a) II de les Bases de la Selecció) o estrangers amb residència legal a Espanya (veure apartat 5 a) III de les Bases de la Selecció).
 • Tenir com a mínim 16 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació legalment establerta
 • Garantir una capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions corresponents
 • No haver estat separat per causa d’expedient disciplinari del servei de cap de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals i estatutaris de les Comunitat Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'una altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. 
 • No haver estat condemnat/da per sentència per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, ni per delictes de tràfic d'éssers humans.
 • Estar en possessió de la titulació següent:
Batxillerat o equivalentLes sol·licituds es podran presentar fins el dia 4 d'abril de 2018.


DEPENDENT/A XARCUTERIA-CARNISSERIA LA LLACUNADEPENDENT/A XARCUTERIA-CARNISSERIA LA LLACUNA

Fundació Mas Albornà precisa incorporar un/a DEPENDENT/A XARCUTERIA-CARNISSERIA per treballar en una botiga de La Llacuna, fent tasques d'atenció al client i suport a l'obrador

FUNCIONS/TASQUES
-Atenció al client
-Servei de tall d’embotits i carn elaborada
-Reposició de productes
-Quadre de caixa
-Tasques de suport a l'obrador

Horari: jornada de dimecres a diumenge
Dimecres i dijous de 6h a 14h
Divendres de 12.30h a 20h
Dissabte de 8.30h a 14h i de 17h a 20h
Diumenge de 8.30 a 14h

Lloc: La Llacuna
Salari: 1060.67€ bruts per 14 pagues

REQUISITS
-Tenir certificat de discapacitat igual o superior al 33%
-Coneixements de xarcuteria o carnisseria, destresa amb les eines de l’ofici
-Bon tracte amb el públic
-Mínims coneixements comptables
-Polivalència per fer tasques de suport a l’obrador
-Vehicle per arribar al lloc de treball
-Carnet de manipulador d’aliments

 Si estàs interessat/da i compleixes amb el perfil, pots enviar-nos el cv aseleccio@masalborna.org

dilluns, 12 de març de 2018

INFERMER/A


Descripció
Cerquem una persona que pugui dur a terme les funcions pròpies de DUI en residencia de gent gran a l’Anoia.
Experiència: 12
Nombre de llocs ofertats: 2
Detall de les funcions del treball
Cures, control de medicació, control hàbits alimenticis, etc.

S’OFEREIX:
Relació Laboral: LABORAL TEMPORAL (12 mesos)
Jornada: PARCIAL (30h)


APUNTAR-SE

Font: feinaactiva.gencat.cat

CONTROLADOR/A D'ACCESSOS


Se precisa Portero-controladores para trabajar en las zonas de Barcelona, Baix Llobregat, Manresa e Igualada.
Idiomas Catalán-Castellano.
Buena presencia y actitud.
Se valorará Paquete Office.


APUNTAR-SE

Font: www.infojobs.net


ADMINISTRATIUS/VES BANCÀRIES


Importante entidad bancaria necesita incorporar en diferentes oficinas de la provincia de Barcelona administrativos bancarios para realizar funciones de atención al cliente y operativa de caja.
Qué ofrecemos:
Incorporación inmediata.
Jornada completa: Horario de oficina.
Salario: 2.083 euros brutos/mes
Requisitos:
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio
Experiencia mínima: Al menos 1 año

Font: www.infojobs.net 

ADMINISTRATIU/VA – RECEPCIONISTA


Administrativ@ con experiencia, con conocimientos amplios de informática, resolución de problemas, buen trato con los clientes ya que el trabajo es de cara al público; Buena presencia, don de gentes, se valorará la experiencia en puestos similar. Retribución según valía profesional de cada candidat@.

REQUISITOS: 
Estudios mínimos: Bachillerato
Experiencia mínima: Al menos 1 añoFont: www.infojobs.net 

ENGINYER/A MECÀNIC/A JUNIOR ANOIA


Empresa con más de 30 años de antigüedad, dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de llantas de alta tecnología para coches de competición y de calle, busca incorporar un/a:
INGENIERO/A MECÁNICO/A JUNIOR
En dependencia del Director Técnico realizará las siguientes funciones:
- Elaboración de planos y órdenes de fabricación pedidos
- Control de calidad
- Realización de ensayos en laboratorio
- Soporte en otras tareas propias del departamento técnico.
Se ofrece
- Posición estable: 6 meses + indefinido
- Jornada completa: 9 a 18h aprox.
- Retribución alrededor de 22.000€ b/a 
- Formación

Requisitos mínimos

- Formación en Ingeniería Industrial (especialidad mecánica)
- Valorable experiencia de 6 meses o 1 año en posición igual o similar
- Conocimiento programas dibujo 2D y 3D tipo Autocad o Solidworks
- Valorable conocimientos en Elementos Finitos y programes de mecanizado CNC (Mastercam)
- Imprescindible residencia cercana a Igualada.
-Experiència mínima no requerida.
Estamos buscando una persona implicada, responsable, metódica y eficiente.


Font: www.infojobs.net 

TECHNICAL SALES ENGINEER JUNIOR


If you are an engineer with commercial vocation and an excellent level of English, join us!
Intesis Software provides innovative solutions for home & building automation. To support our growth, we are hiring a Technical Sales Engineer Junior.
This person will be responsible for selling technical products (B2B) in the Building/Home Automation sector through the achievement of opportunity-based quotas, reaching sales targets through excellent communications skills especially expressed via detailed email and telephone sales.
Instead of a reactive approach to incoming leads (answering incoming mails and telephone calls), this person will also be encouraged to develop his/her proactive activity through the creation of sales leads, initiation of prospect calls, and establishment of ongoing rapport with existing and potential customers, in autonomy and / or according to Sales Area Manager indications.
Integrity, vision, and passion are essential for this role.
The selected candidate will be part of young and motivated team located between Igualada and Barcelona.
Job Duties:
· Advice and support the customer through a consulting sales process for technical products.
· Conduct regular customer review calls and follow up as necessary.
· Close new accounts by answering telephone, fax, and e-mail inquiries; verifying, updating and entering information in CRM.
· Send commercial offers choosing the right product answering customers´ needs.
· Follow up on open opportunities and commercial offers.
· Being in the office, represent an "always reachable person" for customer needs especially when Sales Area Manager is out of office in business trips.
· Assess competitors by analyzing and summarizing competitor information and trends; identifying sales opportunities together with Sales Area Manager.
· Develop sales opportunities by researching and identifying potential accounts; soliciting new accounts; providing technical information and explanations; preparing quotations.
· Develop accounts by checking customer's buying history; suggesting related and new items; explaining technical features.
· Maintain and improve quality results by following standards; recommending improved policies and procedures.
· Update job knowledge by studying new product descriptions; participating in educational opportunities (according to candidate's profile and Company needs).
· Accomplish department and organization goals by accepting ownership for accomplishing new and different requests; exploring opportunities to add value to job accomplishments.

Minimum Requirements:
· Electronics / Telecommunication Engineer.
· Excellent level of English and Spanish, both written and spoken.
· Positive attitude, exemplary attendance, and reliable team member Skills: Meeting Sales Goals, Client base, Closing Skills, Prospecting Skills, Technical Understanding, Building relationships, People Skills, Data Entry Skills, Customer Focus, Professionalism, Motivation for Sales.
Other additional skills and experience that will be highly considered:
· Good level of other languages like German or French.
· Previous experience in sales or customer service, especially with technical products for building/home automation.
· Knowledge of BA technologies (BACnet, KNX, DALI, etc.)
· Working knowledge of ERP/CRM.
· Working knowledge of Microsoft, Word, Excel, PowerPoint.


Font: www.infojobs.net 

divendres, 9 de març de 2018

TÈCNIC/A PROSPECTOR/A VINCULAT/DA AL PROJECTE "FEM OCUPACIÓ PER JOVES"


El Consell Comarcal de l’Anoia us informa de la convocatòria oberta per la contractació d’un/a Tècnic/a Prospector/a vinculat/da al projecte “Fem Ocupació per Joves”, amb les següents característiques:
 -  Classificació: A2 complement destí 21.

 - Titulació: estar en possessió del títol de diplomatura o grau universitari en l’àmbit de les ciències socials, preferentment en relacions laborals, ADE, psicologia o pedagogia. Experiència professional adequada a les activitats que haurà de desenvolupar en el marc del pla de treball presentat.

  -  Relació laboral: laboral temporal, incorporació immediata (durada contracte de 9 mesos).

  - Jornada prevista: completa (37,5 hores / setmanals).

 - Termini de presentació d’instàncies fins el 05/04/2018.

Conegueu la informació completa sobre les bases de la convocatòria a l’e-Tauler de la corporació.dijous, 8 de març de 2018

SALÓ DE L'OCUPACIÓ JUVENIL - BARCELONA


Si tens entre 16 i 35 anys, busques feina o tot just has acabat els estudis o vols reorientar la teva vida professional, vine al Saló de l'Ocupació Juvenil.

En aquest saló trobaràs: assessoraments, tallers pràctics, networking, conferències, workshops, etc... tot el que necessites per accedir al món laboral. És una oportunitat única per connectar amb empreses, els serveis públics i municipals de recerca de feina i altres joves emprenedors i emprenedores.

El saló de l’Ocupació Juvenil es farà del 14 al 16 de març al Recinte de Montjuïc - Palau 2, Entrada al Saló: C/Lleida, Barcelona. Horari: 9h a 19h

El Saló l'organitza l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa i el Departament de Joventut.


Més informació i inscripcions

dilluns, 5 de març de 2018

PROFESSOR/A D'ANGLÈS

Activa líder en serveis educatius selecciona professor/a per impartir classes d'anglès extraescolar a un projecte d'idiomes en una escola d'Igualada. L'horari de l'activitat és dimarts i divendres de 17.30h a 18.30h. Salari: 110€ bruts mensuals. 

Detall de les funcions del treball: Realització de classes a través d'una immersió lingüística -Realització d'informes de progrés i avaluacions de l'alumnat. 

Nivell Formatiu. TÍTOL DE GRAU

Detall de l'experiència requerida: No requerida


APUNTAR-SE

Font: www.feinaactiva.gencat.cat

ENGINYER ELÈCTRIC JÚNIOREmpresa líder del sector de la Ingeniería de la Anoia, requiere de una persona dinámica, proactiva, orientada al trabajo en equipo, con capacidad de liderazgo y gestión de conflictos que pueda realizar las siguientes funciones:
·        Participación en proyectos de refrigeración industrial
·     Control y seguimiento de los mismos: negociación con los clientes, supervisión del equipo a cargo, coordinación de compras, Oficina Técnica y producción
·        Elaboración de fichas técnicas
·        Asegurar el cumplimiento de los objetivos y los plazos marcados
·        Planificar y asegurar la puesta en marcha
Se ofrece:
§  Jornada completa
§  Contrato estable
§  Formación y proyección en la empresa
REQUISITOS
o   Ingeniería eléctrica o CFGS equivalente. Conocimientos de clima y frío
o   Imprescindible proximidad geográfica
o   Experiencia valorable en ingeniería o dirección de proyectos
o   Conocimientos avanzados de ofimática, Autocad 2D y valorable 3D
o   Nivel alto de inglés y valorable el nivel de francés


Font: www.gcarles.com