Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dijous, 15 de març de 2018

COORDINADOR/A ESTIUART


SELECCIÓ DE PERSONAL PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE UN/A COORDINADOR/A DE TALLERS ARTÍSTICS DELS PROJECTES DE L’ESTIUART DE L’ESCOLA D’ART.

L’objecte de la present convocatòria es la selecció de personal mitjançant concurs oposició per la contractació laboral temporal per obra o servei determinat a jornada parcial de 32,5 hores, pel servei de coordinació i gestió de diversos àmbits dels projectes dels Tallers Artístics de l’Estiuart de l’Escola d’Art.

Les funcions bàsiques a desenvolupar per la persona seleccionada seran les que es relacionen a continuació:

·        Treballar i coordinar-se amb la direcció de l’Escola d’Art.
·        Coordinar els tallers i monitors/res
·        Gestionar incidències en cas necessari
·        Gestió del material necessari per dur a terme les activitats
·        Vetllar pel bon funcionament del projecte
·        Gestionar les diferents necessitats del personal
·        Dur a terme valoracions i coordinacions setmanals
·        Elaborar la memòria final
·    Totes aquelles relacionades amb els Tallers Artístics de l’Estiuart de l'Escola d'Art i similars que se li assignin per part de la direcció de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps o des de l'Organisme Autònom d'Ensenyaments Artístics.

Requisits a complir:
  • Nacionalitat espanyola, ciutadans de la Unió Europea (veure apartat 5 a) II de les Bases de la Selecció) o estrangers amb residència legal a Espanya (veure apartat 5 a) III de les Bases de la Selecció).
  • Tenir com a mínim 16 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació legalment establerta
  • Garantir una capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions corresponents
  • No haver estat separat per causa d’expedient disciplinari del servei de cap de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals i estatutaris de les Comunitat Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'una altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. 
  • No haver estat condemnat/da per sentència per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, ni per delictes de tràfic d'éssers humans.
  • Estar en possessió de la titulació següent:
Batxillerat o equivalentLes sol·licituds es podran presentar fins el dia 4 d'abril de 2018.