Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

dijous, 15 de març de 2018

MONITOR D'ANGLÈS


SELECCIÓ DE PERSONAL  PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE MONITOR/A D'ANGLÈS DE TALLERS ARTÍSTICS DELS PROJECTES DE L’ESTIUART DE L’ESCOLA D’ART.

L’objecte de la present convocatòria es la selecció de personal mitjançant concurs oposició per la contractació laboral temporal per obra o servei determinat a jornada parcial de 25 hores setmanals, pel servei de monitor/a d'anglès dels projectes de l’Estiuart de l'Escola d'Art.
Les funcions bàsiques a desenvolupar per la persona seleccionada seran les que es relacionen a continuació:

       Transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels infants utilitzant els recursos que ofereixen les activitats d’educació en el lleure.
       Dinamitzar un grup d’infants i desenvolupar-hi activitats de lleure
       Assistència a les reunions de coordinació convocades.
       Implicar-se de forma responsable en el projecte
       Ser un referent educatiu per als infants i les famílies
       Treballar de manera coordinada amb la resta de personal
       Conèixer i complir la normativa general de l’Estiuart
       Totes aquelles relacionades i similars que se li assignin per part de l’OAMEAI

Requisits a complir:
  • Nacionalitat espanyola, ciutadans de la Unió Europea (veure apartat 5 a) II de les Bases de la Selecció) o estrangers amb residència legal a Espanya (veure apartat 5 a) III de les Bases de la Selecció).
  • Tenir com a mínim 16 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació legalment establerta
  • Garantir una capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions corresponents
  • No haver estat separat per causa d’expedient disciplinari del servei de cap de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals i estatutaris de les Comunitat Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'una altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. 
  • No haver estat condemnat/da per sentència per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, ni per delictes de tràfic d'éssers humans.
  • Estar en possessió de la titulació següent:
Graduat escolar o equivalent
Certificat de nivell avançat EOI o First Certificate Cambridge o Certificat Equivalent al nivell B2 d'anglès del marc comú europeu de referència per a les llengües.

Les sol·licituds es podran presentar fins el dia 4 d'abril de 2018.

Més informació i bases