Laborateca

LABORATECA
Assessoria d'orientació laboral i de formació de l'Oficina Jove de l'Anoia

diumenge, 4 de novembre de 2018

BORSA D'INTEGRADORS/ES SOCIALS


Assumpte:  Convocatòria oberta per a la creació d’una Borsa d’Integradors/es socials
Núm. 81/2018

El Consell Comarcal de l’Anoia informa de la convocatòria oberta per creació d’una Borsa d’integradors/es socials, amb les següents característiques:

·         Classificació: C1 complement destí 17
·         Durada i jornada del contracte: temporal segons necessitats a temps parcial, per cobrir substitucions temporals d’urgència

Requisits mínims
 • Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social (CFGS)
 • Nivell C de català  
 • Art. 56 TREBEP 5/2015
 Procediment de presentació d’instàncies:
El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria. La documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 de les bases de la convocatòria. Les bases i el model d’instància estaran disponibles a l’etauler de la corporació.

Cal presentar la documentació requerida per mitjà d’instància (presencial o telemàtica) al registre del Consell Comarcal de l’Anoia:
 • Instància
 • Currículum vitae segons model a les bases (annex IV)
 • DNI
 • Titulació
 • Certificat de català nivell C
 • Carnet de conduir
 • Informe de vida laboral
 • Altres mèrits

Termini per presentació de candidatures  (20 dies naturals) des del 31/10/2018 al 19/11/2018, ambdós inclosos.
Conegueu la informació completa sobre de la convocatòria a l’etauler de la corporació